Viti i Cilesise dhe Akreditimit shtrihet procesi i akreditimit ne te gjitha Qendrat Shendetesore te rrethit te Durresit.

Viti i Cilesise dhe Akreditimit shtrihet procesi i akreditimit ne te gjitha Qendrat Shendetesore te rrethit te Durresit.

Prej dy vitesh DRSH Durres, ne bashkepunim te ngushte me QKCSAISH, filloi pilotimin e...

Takim ne kuader te dites boterore te te drejtave te femijeve.

Takim ne kuader te dites boterore te te drejtave te femijeve.

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Durres ,si anetare  e Grupit te reagimit te kordinuar  prane...

Aktivitet sensibilizues ne kuader te muajit te senzibilizimit kunder trafikimit te qenieve njerezore.

Aktivitet sensibilizues ne kuader te muajit te senzibilizimit kunder trafikimit te qenieve njerezore.

Nga aktivitet mbi zbatimin e Planit Vjetor KRAT Durres nga DRSH DURRES.   Drejtoria...

Trajnim nje ditor me teme “Mbi procesin e akreditimit ne Kujdesin Paresor. Rendesia e koordinatoreve te cilesise dhe ekipi I vleresimit”

Trajnim nje ditor me teme “Mbi procesin e akreditimit ne Kujdesin Paresor. Rendesia e koordinatoreve te cilesise dhe ekipi I vleresimit”

Ne kuader te procesit te permiresimit te vazhdueshem te cilesise se sigurise dhe te Akreditimit ,...

Aktivitet ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ne shkollen 9-vjecare Rreth

Aktivitet ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ne shkollen 9-vjecare Rreth

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Durres ,organzoi aktivitet sensibilizues ne shkollen 9 vjecare...

 • Viti i Cilesise dhe Akreditimit shtrihet procesi i akreditimit ne te gjitha Qendrat Shendetesore te rrethit te Durresit.

  Viti i Cilesise dhe Akreditimit shtrihet procesi i akreditimit ne te gjitha Qendrat Shendetesore...

 • Takim ne kuader te dites boterore te te drejtave te femijeve.

  Takim ne kuader te dites boterore te te drejtave te femijeve.

 • Aktivitet sensibilizues ne kuader te muajit te senzibilizimit kunder trafikimit te qenieve njerezore.

  Aktivitet sensibilizues ne kuader te muajit te senzibilizimit kunder trafikimit te qenieve...

 • Trajnim nje ditor me teme “Mbi procesin e akreditimit ne Kujdesin Paresor. Rendesia e koordinatoreve te cilesise dhe ekipi I vleresimit”

  Trajnim nje ditor me teme “Mbi procesin e akreditimit ne Kujdesin Paresor. Rendesia e...

 • Aktivitet ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ne shkollen 9-vjecare Rreth

  Aktivitet ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ne shkollen 9-vjecare Rreth

 

Intervista e Drejtorit te DRSH Durres ne lidhje me masat e mara gjatë sezonit turistik

Sektori i edukimit dhe promocionit shendetesor

Sektori i Edukimit dhe Promocionit Shëndetësor ka si mision grumbullimin, unifikimin dhe analizën e të gjitha të dhënave dhe informacionit shëndetësor, përdorimin e strategjive efektive dhe bashkëkohore të komunikimit dhe informimit shëndetësor me qëllimin final përmirësimin e cilësisë së kujdesit shëndetësor, e reflektuar kjo në rritje dhe përmirësim të qëndrueshëm të rezultateve dhe tregueseve shëndetësorë të popullatës se vendit.

Drejtimet kryesore të aktivitetit të Sektorit të Edukimit dhe Promocionit Shëndetësor janë:

Sektori i Edukimit Shëndetësor dhe Promocionit të Shëndetit drejton dhe udhëheq nga ana metodike, didaktike dhe shkencore punën për:

(i) Sensibilizimin e grup-moshave të ndryshme për mbrojtjen dhe forcimin e shëndetit të tyre nëpërmjet forcimit të veprimtarisë edukativo-shëndetësore (informuese, edukuese, komunikuese). Për këtë synohet :

 1. rritja e shkallës së njohurive shëndetësore të publikut rreth shkaktarëve të sëmundjeve dhe masat parandaluese ndaj tyre.
 2. ndërgjegjësimi i komunitetit për rolin e edukimit shëndetësor dhe promocionit të shëndetit për mbrojtjen e shëndetit në përgjithësi dhe ndryshimin e sjelljeve të tyre.

(ii) Edukimin shëndetësor të grupeve vulnerabël dhe më konkretisht të grave shtatzëna, të nënave të reja, të fëmijëve të moshës shkollore, të moshës së tretë etj, duke përdorur :

 1. edukimin shëndetësor si një proces i komunikimit ndërpersonal për ndryshimin e sjelljeve mbi shëndetin, pra që njerëzit të mësojnë si t’a fitojnë dhe si t’a ruajnë atë.
 2. promocionin e shëndetit si një proces që u krijon njerëzve mundësitë për të rritur kontrollin ndaj shëndetit të tyre dhe për ta përmirësuar atë, si një veprim i përbashkët i komunitetit.

(iii) Ngritjen e nivelit teoriko-shkencor dhe metodik të punonjësve të vet si edhe të punonjësve të Shërbimit të Edukimit Shëndetësor në rrethe, nëpërmjet shfrytëzimit të dokumenteve bazë të OBSH-së, si Karta e Ottava-s, Karta Evropiane për Mjedisin dhe Shëndetin, Dokumentin e Alma-Ata-s, Shëndet për të Gjithë në Shekullin e 21-të, etj; të literaturës së gjerë bashkëkohore; shfrytëzimit të kontakteve midis specialistëve të vendit me ata të huaj, pjesëmarrjen në seminare kombëtare e ndërkombëtare si edhe angazhimin e punonjësve në studime të drejtpërdrejta.

(iv) Përgatitjen dhe organizimin e aktiviteteve të ndryshme edukativo-shëndetësore duke punuar për :

 1. Përgatitjen a materialeve metodike për teorinë dhe praktikën e Edukimit Shëndetësor dhe të Promocionit të Shëndetit.
 2. Përgatitjen e teksteve tip skenari për konkurse, spektakle dhe veprimtari të tjera.
 3. Përgatitjen e materialeve të ndryshme edukativo-shëndetësore si buletine, manuale, fletëpalosje, broshura, postera, spote etj.
 4. Studimin e nivelit të kulturës dhe edukatës shëndetësore të publikut nëpërmjet intervistimeve, vëzhgimeve, grumbullimit të të dhënave, etj.

5.   Organizon seminare dhe Workshop-e metodike treguese me tematika të ndryshme.

 

 

6.  Organizon aksione edukative–shëndetësore, fushata sensibilizuese, panaire etj, duke kërkuar pjesëmarrjen e institucioneve të ndryshme shëndetësore dhe jo, si edhe angazhimin e komunitetit.

DREJTORI

     

             Dr. Kristo HUTA   

Drejtoria shëndetit publik:

Drejtoria e shërbimit parësor në Durrës ka ngritur grupet e punës që do të monitorojnë të gjithë vijën bregdetare për lokalet e natës dhe kryesisht për ndotjen akustike.

 

Lexo me shume...

Disa tregues shendetesor per vitin 2017

Lexo me shume...

Kunder dhunes me baze gjinore


Te gjitha te drejtat te rezervuara.   Copyright © 2013.