Viti i Cilesise dhe Akreditimit shtrihet procesi i akreditimit ne te gjitha Qendrat Shendetesore te rrethit te Durresit.

Viti i Cilesise dhe Akreditimit shtrihet procesi i akreditimit ne te gjitha Qendrat Shendetesore te rrethit te Durresit.

Prej dy vitesh DRSH Durres, ne bashkepunim te ngushte me QKCSAISH, filloi pilotimin e...

Takim ne kuader te dites boterore te te drejtave te femijeve.

Takim ne kuader te dites boterore te te drejtave te femijeve.

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Durres ,si anetare  e Grupit te reagimit te kordinuar  prane...

Aktivitet sensibilizues ne kuader te muajit te senzibilizimit kunder trafikimit te qenieve njerezore.

Aktivitet sensibilizues ne kuader te muajit te senzibilizimit kunder trafikimit te qenieve njerezore.

Nga aktivitet mbi zbatimin e Planit Vjetor KRAT Durres nga DRSH DURRES.   Drejtoria...

Trajnim nje ditor me teme “Mbi procesin e akreditimit ne Kujdesin Paresor. Rendesia e koordinatoreve te cilesise dhe ekipi I vleresimit”

Trajnim nje ditor me teme “Mbi procesin e akreditimit ne Kujdesin Paresor. Rendesia e koordinatoreve te cilesise dhe ekipi I vleresimit”

Ne kuader te procesit te permiresimit te vazhdueshem te cilesise se sigurise dhe te Akreditimit ,...

Aktivitet ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ne shkollen 9-vjecare Rreth

Aktivitet ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ne shkollen 9-vjecare Rreth

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Durres ,organzoi aktivitet sensibilizues ne shkollen 9 vjecare...

 • Viti i Cilesise dhe Akreditimit shtrihet procesi i akreditimit ne te gjitha Qendrat Shendetesore te rrethit te Durresit.

  Viti i Cilesise dhe Akreditimit shtrihet procesi i akreditimit ne te gjitha Qendrat Shendetesore...

 • Takim ne kuader te dites boterore te te drejtave te femijeve.

  Takim ne kuader te dites boterore te te drejtave te femijeve.

 • Aktivitet sensibilizues ne kuader te muajit te senzibilizimit kunder trafikimit te qenieve njerezore.

  Aktivitet sensibilizues ne kuader te muajit te senzibilizimit kunder trafikimit te qenieve...

 • Trajnim nje ditor me teme “Mbi procesin e akreditimit ne Kujdesin Paresor. Rendesia e koordinatoreve te cilesise dhe ekipi I vleresimit”

  Trajnim nje ditor me teme “Mbi procesin e akreditimit ne Kujdesin Paresor. Rendesia e...

 • Aktivitet ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ne shkollen 9-vjecare Rreth

  Aktivitet ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ne shkollen 9-vjecare Rreth

 

Intervista e Drejtorit te DRSH Durres ne lidhje me masat e mara gjatë sezonit turistik

Burimet njerezore dhe marredheniet me publikun

Sektori i burimeve njerezore dhe marredhenieve me publikun.

Sektori i Burimeve Njerezore dhe Marredhenieve me Publikun eshte njesi funksionale e Drejtorise Rajonale te Shendetesise .Eshte pergjegjes per sistemin e menaxhimit te burimeve njerezore, rekrutimit, identifikimit te nevojave per personelin mjekesor dhe jo mjekesor, shqyrtimit te ankesave administrative,dhenies se informacionit te  karakterit te pergjithshem qytetareve per procedurat qe jane ne kompetencen e DRSH.

1.Detyrat e ketij sektori jane:

•Evidentimi I personelit ne sherbimin shendetesor.

•Njeh  gjendjen dhe nevojat e sherbimit shendetesor per personel te mesem dhe te larte mjekesor dhe jo mjekesor.

•Pergatit projekt-strukturen organizative te institucionit, organikat e sherbimeve dhe e paraqet per miratim  ne Ministrine e Shendetesise.

•Ndjek proçedurat e rekrutimit te personelit ne DRSH.

•Personeli mjekesor punesohet nepermjet konkurimit.Per çdo vend te lire pune behet njoftimi publik.

•Eshte njesia pergjegjese ne DRSH per mbajtjen e dosjeve te personelit shendetesor dhe jo shendetesor me korrektesi, profesionalizem dhe duke respektuar parimet e konfidencialitetit.

•Mban e ploteson librezat e punes, ku dokumenton kohen e punesimit, levizjet brenda sistemit, ngritjen ne detyre, ndryshimet ne shkallen e kualifikimit, nderprerjen e punes.

•Mban dhe ploteson rregjistrat themeltare te personelit te sherbimit shendetesor, pasqyron ne to ndryshimet sipas te dhenave te librezes se punes.

•Kryen te gjitha veprimet e nevojshme praktike dokumentare ne perputhje me rregullat e kriteret e caktuara lidhur me emerimet, pranimet dhe largimin nga puna, masat administrative ndaj personelit, mbeshtetur ne aktet ligjore.

•Shqyrton dhe zgjidh problemet etike qe lindin ne institucion.

•Lehteson aksesin ne dokumentet administrative ne aplikim te ligjit ” Per te drejten e informimit mbi dokumentet zyrtare dhe shqyrton ankimimet administrative.

•Jep informacion mbi strukturen,zyrat,sherbimet,oraret dhe kerkesat e nevojshme per procedurat te cilat jane ne kompetencen e tyre.

•I pergjigjet kerkesave te qytetareve duke dhene nje informacion te pergjithshem dhe  ua transmeton keto ankesa zyrave kompetente.

•Percakton menyrat e komunikimit duke  zbatuar standartet ligjore  dhe rregulloren e brendshme.

•Informon prane Drejtorise se Menaxhimit dhe Burimeve Njerezore ne Ministrine  e Shendetesise per situaten sipas problematikave qe lindin.

Koordinatori i Edukimit ne Vazhdim ka detyrat si me poshte:

- Te kryeje ne bashkepunim me QSH te rajonit vleresimin e nevojave per aktivitete te edukimit ne vazhdim per profesionistet e ketyre insitucioneve, si dhe per stafin e prefosionisteve te DRSH.

- Te planifikoje ne bashkepunim me QSH te rajonit aktivitete te edukimit ne vazhdim per profesionistet e ketyre institucioneve , ne menyre qe ata te plotesojne 30% te numrit total te krediteve te tyre permes ketyre aktiviteteve.

- Te ofroje asistence teknike per QSH te rajonit ne plotesimin e sakte te dokumentacionit te dosjes se aplikimit per akreditimin e aktiviteteve te edukimit ne vashdim perpara dorezimit prane QKEV.

- Te monitoroje aktivitetet e edukimit ne vazhdim qe zhvillohen ne rajonin perkates, sipas nje numri te paracaktuar nga QKEV dhe ta dorezoje prane QKEV formularin e monitorimit ne afatin e caktuar pas zhvillimit te aktivitetit.

- Te informoje profesionistet e rajonit mbi gjendjen e krediteve qe ata kane ne regjistrin kombetar te ricertifikimit dhe te ndihmoje ne rritjen e kapaciteteve te profesionisteve per te plotesuar sa me mire kerkesat e programit te ricertifikimit.

- Te perditesoje ne programin e ricertifikimit te dhenat e profesionisteve te rrethit dhe te qarkut, si ndryshim adrese, punesime te reja, dalje ne pension.

- Te sherbeje si nje ure komunikimi mes QKEV dhe QSH te rajonit, ne lidhje me aktivitetet e QKEV.

- Te ofroje informacion te perditesuar mbi programin e ricertifikimit, procedurat e akreditimit ne ndihme te profesionisteve te shendetesise dhe QSH.

Te mbaje kontakte te rregulta formale me QKEV.

DREJTORI

     

             Dr. Kristo HUTA   

Drejtoria shëndetit publik:

Drejtoria e shërbimit parësor në Durrës ka ngritur grupet e punës që do të monitorojnë të gjithë vijën bregdetare për lokalet e natës dhe kryesisht për ndotjen akustike.

 

Lexo me shume...

Disa tregues shendetesor per vitin 2017

Lexo me shume...

Kunder dhunes me baze gjinore


Te gjitha te drejtat te rezervuara.   Copyright © 2013.