Viti i Cilesise dhe Akreditimit shtrihet procesi i akreditimit ne te gjitha Qendrat Shendetesore te rrethit te Durresit.

Viti i Cilesise dhe Akreditimit shtrihet procesi i akreditimit ne te gjitha Qendrat Shendetesore te rrethit te Durresit.

Prej dy vitesh DRSH Durres, ne bashkepunim te ngushte me QKCSAISH, filloi pilotimin e...

Takim ne kuader te dites boterore te te drejtave te femijeve.

Takim ne kuader te dites boterore te te drejtave te femijeve.

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Durres ,si anetare  e Grupit te reagimit te kordinuar  prane...

Aktivitet sensibilizues ne kuader te muajit te senzibilizimit kunder trafikimit te qenieve njerezore.

Aktivitet sensibilizues ne kuader te muajit te senzibilizimit kunder trafikimit te qenieve njerezore.

Nga aktivitet mbi zbatimin e Planit Vjetor KRAT Durres nga DRSH DURRES.   Drejtoria...

Trajnim nje ditor me teme “Mbi procesin e akreditimit ne Kujdesin Paresor. Rendesia e koordinatoreve te cilesise dhe ekipi I vleresimit”

Trajnim nje ditor me teme “Mbi procesin e akreditimit ne Kujdesin Paresor. Rendesia e koordinatoreve te cilesise dhe ekipi I vleresimit”

Ne kuader te procesit te permiresimit te vazhdueshem te cilesise se sigurise dhe te Akreditimit ,...

Aktivitet ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ne shkollen 9-vjecare Rreth

Aktivitet ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ne shkollen 9-vjecare Rreth

Drejtoria Rajonale e Shendetesise Durres ,organzoi aktivitet sensibilizues ne shkollen 9 vjecare...

 • Viti i Cilesise dhe Akreditimit shtrihet procesi i akreditimit ne te gjitha Qendrat Shendetesore te rrethit te Durresit.

  Viti i Cilesise dhe Akreditimit shtrihet procesi i akreditimit ne te gjitha Qendrat Shendetesore...

 • Takim ne kuader te dites boterore te te drejtave te femijeve.

  Takim ne kuader te dites boterore te te drejtave te femijeve.

 • Aktivitet sensibilizues ne kuader te muajit te senzibilizimit kunder trafikimit te qenieve njerezore.

  Aktivitet sensibilizues ne kuader te muajit te senzibilizimit kunder trafikimit te qenieve...

 • Trajnim nje ditor me teme “Mbi procesin e akreditimit ne Kujdesin Paresor. Rendesia e koordinatoreve te cilesise dhe ekipi I vleresimit”

  Trajnim nje ditor me teme “Mbi procesin e akreditimit ne Kujdesin Paresor. Rendesia e...

 • Aktivitet ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ne shkollen 9-vjecare Rreth

  Aktivitet ne kuader te Muajit Kombetar Antitrafik ne shkollen 9-vjecare Rreth

 

Intervista e Drejtorit te DRSH Durres ne lidhje me masat e mara gjatë sezonit turistik

Sherbimi Psikosocial dhe i Shendetit Mendor

Sherbimet psiko-sociale dhe te Shendetit Mendor prane DRSH –vetperbejne njesite operative per reformen ne shendetin mendor ne nivel rajonal.

 Roli i tyre konsiston ne:

 • Koordinim i sherbimeve ne te gjitha nivelet e rrjetit te integruar ne nivel rajonal.
 • Monitorim te sherbimeve dhe informacionit shendetesor, qe lidhet me shendetin mendor.
 • Informim per Ministrine e Shendetesise lidhur me zbatimin e politikave dhe strategjive kombetare ne nivel lokal.
 • Promovim dhe parandalim me fokus te vecante ne grupet vulnerabel. 

 

Funksionet e Shërbimeve Psikosociale dhe të Shëndetit Mendor në Drejtoritë Rajonale Shëndetësore kane te bejne me:

 Monitorimin  e zbatimit të kuadrit ligjor dhe rregullator për zhvillimin e sherbimeve të shendetit mendor ne nivel rajonal.

Monitorim e performances se sherbimeve te shendetit mendor dhe kujdesit te ofruar ne to në bashkepunim me Sektorët e Monitorim - Vleresimit ne Drejtorite Rajonale Shendetesor

Koordinim per ofrimin e kujdesit te integruar dhe te vazhdueshem nga te gjithe strukturat e rrjetit te sherbimeve te shendetit mendor.

Grumbullim dhe perpunim te te dhenave te aktivitetit mjekesor ne bashkepunim me sektoret e tjere brenda Drejtorive Rajonale Shendetesore.

Vleresimin e gjendjes dhe artikulimin e nevojave konkrete të institucioneve, ku ofrohen sherbime te shendetit mendor lidhur me organizimin, strukturen e sherbimeve, permiresimin e infrastrukturës, per ngritjen dhe zhvillimin e kapaciteteve profesionale, etj

Bashkepunim me organizma lokale publike dhe jopublike në funksion te koordinimit të nderhyrjeve ne fushe dhe në zbatim te poltikave ne shendet mendor.

Raportimi dhe informimi i sektorit te shendetit mendor dhe adiktologjise ne Ministrine e Shendetesise, lidhur me zhvillimet e sherbimeve te Shendetit Mendor dhe per aspekte psiko-sociale (grupe vulnerabel- rastet e dhunes, viktima te trafikimit, femijet me aftesi te kufizuar, romet, abuzuesit me substancat, etj)

Zbatimin e politikave dhe strategjive kombetare ne nivel lokal ne perputhje me vecorite dhe ne pergjigje te nevojave ne nivel rrethi.

Promovimi i shendetit mendor pozitiv dhe te sistemit te integruar te sherbimeve te shendetit mendr.

Parandalimi i problemeve te shendetit mendor me te gjithe strukturat ofruese te kujdesit shendetesor ne pergjithesi dhe te atij te shendetit mendor ne vecanti me fokus te vecante ne grupet vulnerabel.

DREJTORI

     

             Dr. Kristo HUTA   

Drejtoria shëndetit publik:

Drejtoria e shërbimit parësor në Durrës ka ngritur grupet e punës që do të monitorojnë të gjithë vijën bregdetare për lokalet e natës dhe kryesisht për ndotjen akustike.

 

Lexo me shume...

Disa tregues shendetesor per vitin 2017

Lexo me shume...

Kunder dhunes me baze gjinore


Te gjitha te drejtat te rezervuara.   Copyright © 2013.